បោះបង់ចោល

{{ translation.title }}

{{ translation.nowSubmit }}
{{ translation.myRecord }}
{{ translation.recordTime }}{{ item.createtime }}
{{ translation.certificate }}
{{ item.onsiteordercode }}
{{ translation.orderStatus }}
{{ item.statusText }}{{ translation.cancelOrder }}
{{ translation.username }}
{{ item.username }}
{{ translation.phone }}
{{ item.userphone }}
{{ translation.address }}
{{ item.useraddress }}
{{ translation.appointmentTime }}
{{ item.arrivaldate + ' ' + item.arrivaltime }}
{{ translation.proModel }}
{{ item.marketingmodel }}
{{ translation.imei }}
{{ item.imei }}
{{ translation.problem }}
{{ item.problemlisttext }}
{{ translation.phenomenon }}
{{ item.phenomenon }}
{{ translation.cancelReason }}
{{ translation.submitText }}{{ translation.cancelText }}
{{ translation.cancelReason }}
{{ translation.submitText }}{{ translation.cancelText }}

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម