បោះបង់ចោល

សេវាបញ្ញើជួសជុល

ឥតគិតថ្លៃលើសេវាដឹកជញ្ជូន រីករាយជាមួយសេវាកម្មជួសជុលប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងជំនាញ
សេវាកម្មរបស់ខ្ញុំ ចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យស្នើ
ចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យស្នើ សេវាកម្មរបស់ខ្ញុំ
បំពេញពាក្យស្នើសុំ
មកយកបញ្ញើដល់ទីតាំង
ការពិនិត្យ &ជួសជុល
ផ្ញើទូរស័ព្ទមកវិញ
បំពេញពាក្យស្នើសុំ
មកយកបញ្ញើដល់ទីតាំង
ការពិនិត្យ &ជួសជុល
ផ្ញើទូរស័ព្ទមកវិញ

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម