បោះបង់ចោល

បែបបទនៃបញ្ញើជួសជុល

ទីតាំង​បច្ចុប្បន្ន
ពេលវេលាជាក់ស្តែងដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមកទទូលបញ្ញើដល់ផ្ទះអាចនឹងលឿនជាង ឬយឺតជាងពេលវេលាដែលបានរំពឹងទុក

{{ item.username }}

ឈ្មោះ​អតិថិជន {{ item.username }}
លេខទូរស័ព្ទអតិថិជន {{ item.userphone }}
លេខ​ IMEI {{ item.imei }}
ម៉ូឌែលទូរស័ព្ទ {{ item.marketing_modelname }}
ប្រភេទបញ្ហា {{ item.troublesStr }}
ការពណ៌នាបញ្ហា {{ item.userphenomenon }}
កែសម្រួល លុប
កែសម្រួល លុប
បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ញើជួសជុល
បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ញើជួសជុល
《លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មបញ្ញើជួសជុលរបស់ OPPO》 《លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មបញ្ញើជួសជុលរបស់ OPPO》
សូមអាននិងយល់ព្រមលើ《លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មបញ្ញើជួសជុលរបស់ OPPO》
បញ្ជូន

បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ញើជួសជុល

{{username}}

បន្ថែមព័ត៌មានលម្អិតនៃបញ្ញើជួសជុល

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម