ยกเลิก

{{ translation.title }}

{{ translation.nowSubmit }}
{{ translation.myRecord }}
{{ translation.recordTime }}{{ item.createtime }}
{{ translation.certificate }}
{{ item.onsiteordercode }}
{{ translation.orderStatus }}
{{ item.statusText }}{{ translation.cancelOrder }}
{{ translation.username }}
{{ item.username }}
{{ translation.phone }}
{{ item.userphone }}
{{ translation.address }}
{{ item.useraddress }}
{{ translation.appointmentTime }}
{{ item.arrivaldate + ' ' + item.arrivaltime }}
{{ translation.proModel }}
{{ item.marketingmodel }}
{{ translation.imei }}
{{ item.imei }}
{{ translation.problem }}
{{ item.problemlisttext }}
{{ translation.phenomenon }}
{{ item.phenomenon }}
{{ translation.cancelReason }}
{{ translation.submitText }}{{ translation.cancelText }}
{{ translation.cancelReason }}
{{ translation.submitText }}{{ translation.cancelText }}

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

VIP โทร

(02)793-3005

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 24 ชั่วโมง ทุกวัน สำหรับสำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: (02)126-3700

โทร

(02)126-3700

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ