{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Informace o záruce na produkty OPPO

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt OPPO. Před prvním použitím výrobku si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a důkladně se jím řiďte. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace výrobku uznána za oprávněnou.

Pro zakoupené výrobky značky OPPO a příslušenství dodávané s prodejní soupravou OPPO (dále "výrobek" nebo "produkt") kupujícímu prostřednictvím prodávajícího ve smyslu kupní smlouvy na území České republiky, v případě, že byly dodrženy všechny záruční podmínky a produkt OPPO byl prodán kupujícímu prodávajícím ve lhůtě do 12 měsíců od jeho dodání oficiálním exkluzivním distributorem produktů značky OPPO spol Wetech Kft se sídlem 1082 Budapest, Futó utca 37-45 (dále jen "OPPO" nebo „Wetech“) prodávajícímu přímo nebo prostřednictvím jeho autorizovaného distributora, přebírá OPPO zodpovědnost za případné vady výrobku, které se na výrobku vyskytnou v záruční době.

OPPO přebírá záruku v rozsahu, v jakém byla poskytnuta prodávajícímu, nejvýše však v rozsahu záruky stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními, pokud není v těchto záručních podmínkách uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Za obvyklé užívání výrobku se považuje zejména, nikoliv však výlučně, pokud je výrobek používán v souladu s technickými normami platnými na území České republiky, včetně použitých signálů, výrobek je používán s doporučenými čistými a neopotřebovanými magnetickými, optickými nebo jinými nosiči (paměťovými médii), které jsou v souladu s technickými normami platnými v České republice.

V případě, že kupující je spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tj. fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen "Spotřebitel"), postupuje prodávající při vyřizování reklamace v souladu s ustanoveními § 2158 a násl. Občanského zákoníku a dále také v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele").

Záruka za jakost výrobku pro kupujícího, který není Spotřebitelem, se řídí zárukou poskytovanou výrobcem nebo distributorem výrobku v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. Nároky z vad výrobku kupujícího, kterým je podnikatel se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Délku záruční doby výrobku pro kupujícího, který není Spotřebitelem, uvede na vyžádání výrobce nebo distributor výrobku nebo prodejce výrobku.

Tyto záruční podmínky platí na území České republiky, pokud byl výrobek kupujícímu prodán prodávajícím na území České republiky. Prodávající odpovídá za vady výrobku ve smyslu těchto záručních podmínek a ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost, běžnou kvalitu a provozuschopnost prodávaných výrobků. Pro účely dodržení těchto záručních podmínek je kupující povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na výrobku, šetrně s výrobkem zacházet a používat jej v takových podmínkách, které nemají za následek dočasné nebo trvalé kvalitativní změny na vnějších nebo vnitřních součástech výrobku.

2. Prodávající přebírá zodpovědnost za případné vady výrobku, které se na výrobku vyskytnou po jeho převzetí kupujícím v záruční době. Prodávající odpovídá za vady výrobku ve smyslu těchto záručních podmínek a příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky ode dne převzetí výrobku kupujícím v záruční době 24 měsíců.

I. Záruční doba:

1. Záruční doba je doba, po kterou je při splnění těchto záručních podmínek poskytován bezplatný servis a oprava výrobku v případě závady, pokud kupující dodržel stanovené podmínky používání výrobku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím (datum uvedené v dokladu o koupi výrobku) a vystavením záručního listu a trvá, pokud není v záručním listu uvedeno jinak:

Výrobek Záruční doba
Mobilní telefony 24 měsíců
Bluetooth® sluchátka a reproduktory 24 měsíců
Baterie 24 měsíců
Příslušenství 24 měsíců

2. Prodávající odpovídá za vady, které se na výrobku vyskytnou po jeho převzetí kupujícím v záruční době. Pokud byl výrobek uveden do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, běží záruční doba až od data uvedení výrobku do provozu, které musí být provedeno nejpozději do [-] od data převzetí výrobku kupujícím.

3. Výrobní vlastností prodávané baterie je postupná ztráta její výkonnosti, která je projevem jejího přirozeného opotřebení, což se nepovažuje za vadu baterie. Z tohoto důvodu je limitní kapacita baterie stanovena na 80 %. Snížení kapacity baterie na tuto úroveň se nepovažuje za vadu výrobku. Základní podmínkou pro zachování správných funkčních vlastností prodávané baterie po dobu 24 měsíců od data jejího uvedení do provozu je, aby byla baterie používána výhradně s mobilním telefonem, s nímž je prodávána. Nedodržení této podmínky zakládá právo prodávajícího neuznat reklamaci dodané baterie v důsledku nedodržení záručních podmínek prodávané baterie.

4. Nároky z vad výrobku je kupující povinen uplatnit v záruční době, jinak zaniknou.

II. Reklamace vad výrobku

1. Reklamaci lze uplatnit u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u autorizovaného servisu (dále jen "Autorizovaný servis"). Kupující, který je Spotřebitelem, může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky, nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak bude reklamace předána k vyřízení prodávajícímu.

2. Wetech zajišťuje autorizovaný záruční servis pro výrobky OPPO zakoupené v České republice prostřednictvím svého smluvního partnera – společnosti ESC sk s.r.o . Seznam autorizovaných servisních středisek pro výrobky OPPO je zveřejněn na webové stránce OPPO v sekci Reklamace a doručení do servisu , jakož i přímo u prodejce. Autorizovaná servisní střediska jsou oprávněné subjekty pro vyřizování stížností.

3. Reklamaci lze uplatnit osobním předáním výrobku nebo jeho zasláním v obalu zaručujícím bezpečnost doručení výrobku na místo reklamace, vždy s podrobným popisem závady, doklady o zakoupení výrobku s datem prodeje výrobku, dokladem obsahujícím výrobní číslo výrobku a předložením řádně vyplněného záručního listu. Nedílnou součástí reklamace je platný záruční list, v němž je uvedeno datum prodeje/výdeje výrobku, potvrzené razítkem prodejního místa a podpisem prodávajícího. Záruční list je platný společně s dokladem o koupi (např. faktura nebo účtenka, paragon).

4. Prodávající nebo Autorizovaný servis, u kterého je reklamace uplatněna, není povinen přijmout výrobek k vyřízení reklamace, pokud jej kupující nepředá se všemi potřebnými součástmi a příslušenstvím a příslušnými doklady.

5. Opravy provedené mimo Autorizovaný servis OPPO nebudou proplaceny ani se na ně nebude vztahovat záruka. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující povinen převzít výrobek po dokončení opravy, se do záruční doby nezapočítává. V případě výměny výrobku začíná záruční doba na výrobek běžet znovu od data uvedeného v potvrzení o převzetí výrobku do opravy nebo v jiném příslušném dokladu o převzetí výrobku do opravy, které bylo dohodnuto jako datum převzetí výrobku po opravě, nebo v případě dřívějšího převzetí výrobku jako datum převzetí výrobku po opravě.

6. Vady zjištěné v záruční době, za které odpovídá prodávající, budou odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne předání výrobku prodávajícímu k reklamaci nebo odeslání výrobku do Autorizovaného servisního střediska.

7. Uplatní-li reklamaci kupující, který je Spotřebitelem, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle § 2106 Občanského zákoníku, přičemž na základě rozhodnutí kupujícího – Spotřebitele, které z těchto práv kupující – Spotřebitel uplatňuje, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci podle § 19 Zákona o ochraně spotřebitele neprodleně, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí bez zbytečného odkladu; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím, nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo zmaří převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující, který je Spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

8. Má-li výrobek vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající nebo Autorizovaný servis je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku nebo, týká-li se vada pouze součásti, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně výrobku (nebo jeho součásti či části) nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.

9. Vyskytne-li se vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva náleží kupujícímu – Spotřebiteli i v případě, že se jedná o odstranitelné vady, ale kupující nemůže výrobek řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující – Spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu kompletní výrobek (včetně veškerého příslušenství). Pokud má výrobek jiné neodstranitelné vady, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

10. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.

11. Prodávající nebo určená osoba je povinna vydat kupujícímu, který je Spotřebitelem, potvrzení o uplatnění reklamace formou e-mailové zprávy nebo písemně. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit Spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li Spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

12. Prodávající nebo záruční servis je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil právo z odpovědnosti za vady, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

III. Záruka se nevztahuje na:

a) výrobky, u nichž uplynula záruční doba;

b) mechanické poškození (nevyplývající z výrobní vady nebo vady materiálu prodávaného zboží), poškození vyplývající z používání výrobku nebo jeho skladování v rozporu s pokyny uvedenými v průvodních materiálech a jimi způsobené vady;

c) závady způsobené opravami, zásahy, změnami nebo úpravami zařízení nebo jeho programování jiným subjektem (včetně elektronických virů) než Autorizovaným servisním střediskem a poruchy tím způsobené;

d) vady způsobené zaplavením kapalinou, vlhkostí, kondenzací vodních par, vystavením příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám, elektrostatickým nebo atmosférickým výbojům, působením chemických látek, pádem, nárazem a namáháním a vady tím způsobené;

e) poškození způsobené použitím příslušenství (napr nabíječek), které nebyly schváleny společností OPPO pro použití s daným produktem;

f) poškození způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů, neoprávněným zásahem nebo změnou konfigurace, která nebyla předem schválena společností OPPO;

g) zařízení s poškozeným nebo znehodnoceným označením zařízení (sériové číslo, číslo IMEI);

h) běžné opotřebení a zastarání výrobku;

Pokud si chcete zakoupit náhradní díly, můžete si zakoupit a prohlédnout oficiální náhradní díly OPPO u našeho oficiálního partnera. Více na https://oppo.sparepartservice.shop

(Společnost OPPO neodpovídá za poškození zařízení, zranění nebo jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou v případě nedodržení pokynů společnosti OPPO. Na jakékoli poškození zařízení vzniklé v důsledku pokusu o opravu nebo opravy provedené jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem společnosti OPPO se omezená záruka společnosti OPPO nevztahuje.)

1. Prodávající neodpovídá za vady výrobku způsobené použitým médiem nebo jinou strukturou či množstvím informací uložených na médiu, než povolují technické normy. Výrobek musí být používán společně s neopotřebovaným příslušenstvím dodaným výrobcem.

2. Pokud se vyskytne rozpor s kupní smlouvou způsobený informacemi z jiného zdroje než od výrobce – společností OPPO nebo prodejce, není tento rozpor považován za důvod k reklamaci výrobku. Za rozpor s kupní smlouvou se dále nepovažuje opotřebení výrobku nebo jeho části způsobené běžným používáním výrobku nebo jeho části (např. vybití baterie nebo snížení její kapacity po uplynutí běžné životnosti (6 měsíců), opotřebení částí displeje, mechanické poškození příslušenství). Kupující bere na vědomí, že stav výrobku se může změnit, pokud je skladován příliš dlouho a/nebo v nevhodných podmínkách. V takovém případě musí být v zájmu bezpečného provozu výrobku před jeho uvedením do provozu výrobek zkontrolován servisním technikem. Na takovou prohlídku se nevztahuje záruka a veškeré náklady nese kupující.

3. Pokud kupující uplatnil reklamaci, nemá nárok na části výrobku, které byly vyměněny během vyřizování reklamace. Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí spolu se záručním listem.

4. Během servisních úkonů může dojít k poškození nebo vymazání informací uložených ve výrobku (např. SIM kartě). Aby se zabránilo takovým následkům, doporučujeme kupujícím před zasláním produktu do Autorizovaného servisu, resp. prodávajícímu vytvořit zálohu svých dat a doporučujeme je uložit na jiném zařízení. Kupující odpovídá v plném rozsahu za celkové zálohování dat a jinou ochranu jakýchkoliv svých údajů před ztrátou, poškozením nebo zničením. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýchkoliv údajů kupujícího ve smyslu výše uvedeného.

5. Záruční práva nezahrnují právo požadovat od prodávajícího náhradu ušlého zisku v souvislosti s vadami výrobku. Prodávající ani autorizovaný poskytovatel servisu neodpovídají za škody, které kupujícímu vzniknou v důsledku ztráty, poškození nebo zničení obsahu nebo dat uložených ve výrobku, pokud k takové ztrátě, poškození nebo zničení dojde během servisních činností v záruční době.

IV. Odpovědnost kupujícího

1. Před odesláním výrobku společnosti OPPO nebo autorizovanému servisnímu středisku za účelem údržby nebo opravy v rámci této záruky si zálohujte a poté odstraňte ze zařízení všechna osobní data a informace (například telefonní čísla, textové zprávy, fotografie atd.). Středisko služeb zákazníkům OPPO a jeho zaměstnanci v žádném případě nenesou odpovědnost ani povinnost zálohovat nebo obnovit vaše informace a data, ani nenesou odpovědnost za jakékoli následky vyplývající ze ztráty, poškození nebo úniku vašich informací a dat. Zajistěte zákonnost uložených informací a údajů. Z úcty k vašemu soukromí nebudeme vaše informace a data přenášet, zálohovat ani zkoumat (pokud to není nezbytné pro poskytování služeb) a vyhrazujeme si právo odmítnout vám poskytnout služby v případě nezákonného obsahu.

2. Používáním služby odblokování poskytované společností OPPO a souvisejícími poskytovateli služeb souhlasíte s tím, že služba je poskytována na vaše vlastní riziko. Pokud zákon nestanoví jinak, společnost OPPO ani související poskytovatel služeb neposkytuje žádné výslovné ani implicitní prohlášení, slib ani záruku na službu odblokování. Neexistuje žádná záruka, že služba bude splňovat vaše požadavky, ani záruka, že služba nebude přerušena. Společnost OPPO a související poskytovatelé služeb neposkytují žádné sliby ani záruky týkající se časového rámce, bezpečnosti a možných chyb služby.