{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Jótállási Irányelvek

A következő jótállási irányelv azokra az OPPO termékekre vonatkozik, amelyeket Magyarországra, vagy az Európai Unió tagállamainak egyikébe szállították és ott értékesítették azokat. Az OPPO a jótállási időszak alatt ingyenes karbantartási szolgáltatást nyújt okos eszközei felhasználóinak abban az esetben, ha normál használat során az eszközben gyártási hibára visszavezethető okok miatti meghibásodás következik be.

Tétel Jótállási idő
Mobiltelefon A tartós javakra vonatkozó kormányzati jogszabályok alapján a jótállás időtartama két változatra oszlik a vásárolt áruk értéke szerint, nevezetesen:
(a)24 hónap, amennyiben az eladási ár nem haladja meg a bruttó 250 000 forintot,
(b)36 hónap 250 000 forintot meghaladó eladási esetén.
Beépített akkumulátor A beépített akkumulátorra a termékhez hasonlóan
24/36 hónap garancia vonatkozik.
Töltő és fülhallgató A tartozékokra, például töltőre és fülhallgatóra a termékhez hasonlóan
24/36 hónap garancia vonatkozik.
IoT ezsközök (okosóra, vezeték nélküli fülhallgató) A tartós javakra vonatkozó kormányzati jogszabályok alapján a jótállás időtartama
két változatra oszlik a vásárolt áruk értéke szerint, nevezetesen:
(a)24 hónap, amennyiben az eladási ár nem haladja meg a bruttó 250 000 forintot,
(b)36 hónap 250 000 forintot meghaladó eladási esetén.

Minőségi előírások a jótállásra vonatkozóan

1. Új eredeti pótalkatrészek biztosítása a karbantartandó eszközökhöz.

2. Minden szervizelt készülék esetében a kicserélt alkatrészekre az érvényben lévő kellékszavatossági törvények vonatkoznak. A jótállás annyival hosszabbodik meg amennyi időt a terméket a fogyasztó nélkülözni kényszerült.

Jótállási szabályok és instrukciók

1. A jótállással kapcsolatos jogait a jótállási jegy vagy az értékesítési számla alapján érvényesítheti, kérjük őrizze meg ezeket.

2. Abban az esetben, ha a telefonhoz tartozó számla/vásárlási igazolás, vagy jótállási jegy elvész és nem tudja bemutatni azt a jótállási igény érvényesítésekor, akkor a készülék gyártási idejétől számított 90 napot vesszük alapul, melyet a szervizben a továbbiakban elektronikus jótállási időként rögzítünk. Amennyiben a fenti követelmények alapján a jótállási idő (24, vagy 36 hónap) még érvényes, a termék kijavítását jótállás körében végzi el az OPPO Magyarország szerződött szervizpartnere, abban az esetben, azt nem zárja ki valamilyen jótállás körében nem kezelhető probléma (törés, repedés, folyadék okozta sérülés stb).

3. Az OPPO nem vállal felelősséget termékei vagy azokhoz kapcsolódó egyéb tartozékainak (például: használati útmutató, jótállási jegy stb.) az elvesztéséért.

4. A külföldről vásárolt, nem az OPPO Magyarország vagy a hivatalos disztribútora által forgalomba hozott termékek esetében a jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a vásárlás helye és az eredeti szállítási célország megegyezik. (Példa: X piacra szánt, X ország, vagy annak hivatalos disztribútora által forgalomba hozott terméket X országban kerül megvásárlásra) Ettől eltérő esetekben kérjük, hogy jótállási igényével a terméket forgalomba hozó céghez forduljon, mivel az OPPO Magyarország csak térítés ellenében tud kísérletet tenni a termék kijavítására.

5. A nem gyári tartozékok (például: bőrtok, képernyővédő fólia, hátlap) és egyéb kiegészítők, amelyek befolyásolhatják az eszköz teljesítményét vagy rendellenes működést okozhatnak, nem tekinthetők a készülék kicserélésének, vagy kijavításának a feltételének.

6. A jótállási időn belül kicserélt hibás alkatrészek az OPPO Magyarországhoz tartoznak.

7. A Jótállás ideje alatt az OPPO elsősorban kijavítja vagy kicseréli a terméket vagy annak érintett alkotórészét abban az esetben, ha a termék vagy annak érintett alkotórésze hibás, betartva a Ptk. 6:159. §-ban foglaltakat.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó – elsősorban választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A kijavított terméknek vagy érintett alkotórészének hibamentesnek kell lennie. A Jótállás ideje alatt a Vevőre nem hárítható át a kijavítás vagy a kicserélés költsége, beleértve a cserealkatrészt, szerviz munkadíjat.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék-, és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
A jótállási jogokat a termék tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti.

Esetek, amelyekre nem érvényesíthető a jótállás körében elvégzendő kijavítás, vagy kicserélés

A készülékre nem vonatkozik a jótállás, amennyiben visszaélés történik vagy a helytelen használat következtében keletkezik a hiba, illetve ha a következő esetek bármelyike fennáll:

1. Abban az esetben, ha az eszköz túllépi a jótállási időt.

2. Jótállási jegy vagy az érvényes vásárlási számla hiányában, abban az esetben kivétel adható, ha megerősítést nyer, hogy az eszköz valóban a jótállási időn belül van (jótállási szabályok és instrukciók szerinti 2. pont).

3. Abban az esetben, ha az ügyfél a jótálláson belül javítási ígéretet kap informális és nem OPPO hatóságoktól, például szóbeli ígéreteket a kereskedőktől és másoktól.

4. A készülék megsérült az ügyfél nem rendeltetésszerű használata miatt (például: a telefon leesett, erős mechanikai hatás miatt deformálódott, vagy folyadéknak volt kitéve stb.).

5. Olyan külső erők által okozott károk és meghibásodások, amelyek elkerülhetetlenek (például: áradások, tűz, földrengés, villámlás, közlekedési balesetek stb.)

6. A készülék sérülése a termék olyan használatból fakadóan, amely ellentétes a terméket kísérő használati utasításban leírtakkal, például (a készülék használata nagyon magas / nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben, vagy nem OPPO kiegészítők használata (töltőkábel, adapter, egyéb eszköz).

7. A termék nem rendeltésszerű használatából fakadó károsodása a külső borítás, a gomb, a képernyő, a tartozékok stb. tekintetében).

8. A készülék megsérülése az eszköz gyári szoftverének a módosítása, szétszerelésének vagy az engedélyezett karbantartási központokon kívüli karbantartás eredményeként következik be.

Kérjük tartsa be a vonatkozó utasításokat, mielőtt a készüléket karbantartás céljából elküldené a szervizbe, és győződjön meg arról hogy az adatokról biztonsági másolat készült.

1. Kérjük, hogy az eszköz karbantartására történő beküldésekor az eredeti számlát vagy a kitöltött jótállási jegyet is tegye a beküldendő csomaghoz (a számla vagy a jótállási jegy csak kitöltve, vagy érvényesítve érvényes). A jótállási jegyre írt adatokat nem szabad megmásítani, ellenkező esetben jótállás körében nem kezelhető a termék. Vásárlási számla lepecsételve, vagy digitálisan igazolva érvényes.

2. Az eszköz karbantartás céljából történő elküldése előtt készítsen biztonsági másolatot az eszköz adatairól (például: névjegyek, üzenetek, fényképek stb.), majd törölje az összes adatot az eszközről(például: névjegyek, üzenetek, fényképek stb.), hogy elkerülje az adatok elvesztését. Az OPPO kiemelt fontossággal kezeli az ügyfelek személyes adatait, ugyanakkor az OPPO szerviz- és karbantartási központja, illetve annak alkalmazottaitól nem elvárható hogy biztonsági másolatot készítsenek, vagy visszaállítsák a korábban, vagy a gyártói előírások betartása mellett végzett kijavítás során elveszett adatokat.

3. Ön kifejezetten elfogadja, hogy az OPPO és a kapcsolódó szolgáltató által biztosított hálózati feloldó szolgáltatás használata saját felelősségére történik. A törvény eltérő rendelkezése hiányában az OPPO és a kapcsolódó szolgáltató semmiféle direkt vagy hallgatólagos nyilatkozatot, ígéretet vagy garanciát nem tesz a feloldási szolgáltatásra. Nem garantált, hogy a szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, és az sem, hogy a szolgáltatás nem szakad meg. Az OPPO és a kapcsolódó szolgáltató nem tesz ígéretet vagy garanciát a szolgáltatás időszerűségére, biztonságára és hibáira vonatkozóan.

Egyéb Instrukciók

Előfordulhat olyan eset, hogy a korábban részlegesen, vagy teljesen működő termék nedvességnek, folyadék általi behatásnak, külső mechanikai behatásnak, szakszerűtlen módon végzett javításnak, vagy egyéb a jótállás körében nem kezelhető eseménynek volt kitéve és ez csak a megbontásos vizsgálatot követően derül ki, a termék a továbbiakban jótállás körében nem, csak térítés ellenében javítható.

Az ország törvényeit kell tekinteni alapvető referenciának a szolgáltatáspolitika és a nemzeti törvények és rendeletek közötti esetleges ellentmondások esetén.

Bármilyen kérdés esetén az alábbiakban veheti fel az OPPO Magyarországgal a kapcsolatot:
Hotline: 0680 993 006
Email: support.hu@oppo.com