Informacje o gwarancji OPPO

Na zakupione urządzenia marki OPPO (w tym baterie będące w zestawie z zakupionym telefonem marki OPPO) oraz akcesoria dołączone do zestawu sprzedażowego telefonu marki OPPO („Produkt”), OIP Tech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa („Gwarant”) udziela gwarancji na warunkach wymienionych poniżej.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, Produkt należy przekazać do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Adres Autoryzowanego Centrum Serwisowego i szczegółowe instrukcje postępowania podczas zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji dostępne są pod nr telefonu: *00 800 112 4439

*Zwracamy Państwa uwagę na konieczność wybrania dwóch zer w numerze telefonu.

Numer bezpłatny dla połączeń wykonywanych z linii stacjonarnych. Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni (w szczególności telefonii mobilnej) mogą naliczać opłaty za połączenia z numerami 00 800 dlatego też prosimy sprawdzić rzeczywisty koszt połączenia u Państwa operatora.

Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:

OIP Tech sp. z o.o.

Ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Z dopiskiem „dział obsługi klienta” lub drogą elektroniczną na adres: support.pl@oppo.com

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielana jest przez Gwaranta kupującemu nowe Produkty.

2. Gwarant oświadcza, że Produkty są wolne od wad fizycznych.

3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji liczony jest od daty wydania nowego Produktu określonej w dowodzie zakupu Produktu i karcie gwarancyjnej.


Produkt Okres Gwarancji
Telefon marki OPPO 24 miesiące
Wbudowana bateria 24 miesiące*
Bateria wymienna 12 miesięcy
Akcesoria w zestawie z telefonem
(zestaw słuchawkowy, kabel USB, ładowarka)
24 miesiące*
Ładowarki samochodowe i Powerbanki 24 miesiące
Słuchawki i głośniki Bluetooth 24 miesiące
Smartwatch i Opaski monitorujące aktywność 24 miesiące

*dla telefonów sprzedanych przed 1 czerwca 2020 okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

4. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

5. Gwarant usunie wady w drodze nieodpłatnej naprawy Produktu lub wymiany jego części lub wymiany Produktu na wolny od wad. Wymiana Produktu na wolny od wad może nastąpić o ile jego naprawa lub wymiana jego części będą niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą Produktu na wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

6. Wady fizyczne ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.

7. Termin naprawy może ulec wydłużeniu w wypadkach zaistnienia siły wyższej. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio pkt. 8 poniżej.

8. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu naprawy Produktu po wcześniejszej akceptacji wydłużenia czasu przez klienta, w sytuacji oczekiwania na części podlegające wymianie, a także w przypadku wystąpienia usterki, której usunięcie przekroczy termin 14 dni. Gwarant poinformuje wcześniej klienta o wydłużeniu czasu naprawy.

9. Warunkiem realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jest dostarczenie Produktu (na koszt gwaranta) w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo Produktu w czasie transportu, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie internetowej serwis.oppomobile.pl, do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Gwaranta i przedstawienie kopii dokumentu sprzedaży lub dokumentu wydania Produktu, który zawiera numer seryjny Produktu. Jeżeli na kopii dokumentu sprzedaży lub kopii dokumentu wydania Produktu nie będzie zawartej informacji o numerze seryjnym Produktu, wymagane jest dostarczenie karty gwarancyjnej spełniającej warunki określone w pkt. 10 poniżej

10. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli jest w niej wskazana data zakupu/wydania Produktu, potwierdzona pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Karta gwarancyjna jest ważna łącznie z dowodem zakupu (np. fakturą lub paragonem).

11. Gwarancją nie są objęte:

a. Uszkodzenia mechaniczne (które niewynikają z wady fizycznej rzeczy sprzedanej), uszkodzenia wynikające z używania Produktu lub jego przechowywania niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem Produktu i wywołane nimi wady;

b. Uszkodzenia wynikające z napraw, ingerencji, przeróbki bądź modyfikacji urządzenia lub jegooprogramowania przez podmiot niebędący Autoryzowanym Centrum Serwisowym i wywołane nimi wady;

c. uszkodzenia spowodowane na skutek zalania cieczą, zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych, upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady;

d. uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów i wywołane nimi wady;

e. uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych części zamiennych i wywołane nimi wady;

f. gdy oznaczenia urządzenia (numery seryjny, numer IMEI), noszą znamiona ingerencji podmiotów niebędących Autoryzowanym Centrum Serwisowym;

g. funkcjonowania usług i/lub usług treści multimedialnych oferowanych przez podmioty trzecie, które są dostępne za pośrednictwem Produktu.

12. W trakcie dokonywania czynności serwisowych dane przechowywane (zapisane) w Produkcie mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści. Celem uniknięcia tego typu następstw, przed oddaniem Produktu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, użytkownik powinien we własnym zakresie sporządzić kopię zapasową ww. danych i powinien przechowywać ją na innym urządzeniu.

13. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych korzyści (zysków) w związku z wadami Produktu. Nadto, ani Gwarant ani Autoryzowane Centrum Serwisowe nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez uprawnionego z gwarancji w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym Produkcie – jeśli do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia takich treści lub danych doszło w trakcie wykonywania czynności serwisowych (tj. w sytuacji, o której mowa w pkt. 12 powyżej).

14. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Gwarancja podlega przepisom prawa polskiego.

15. Gwarancja na Produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Obowiązki klienta

Przed dostarczeniem produktu do OPPO lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu konserwacji/naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, należy wykonać kopię zapasową, a następnie usunąć wszystkie dane osobowe i dane (takie jak numery telefonów, teksty, zdjęcia itp.), które zostały zapisane.

Czat online

Czat online

Hotline.svg

Pomoc techniczna

00800 112 4439

PN-PT 9:00 – 18:00

Email us

Napisz do Nas

ServiceCenter.svg

Centrum Serwisowe