{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Informacje o gwarancji OPPO

Na zakupione urządzenia marki OPPO (w tym baterie będące w zestawie z zakupionym telefonem marki OPPO) oraz akcesoria dołączone do zestawu sprzedażowego telefonu marki OPPO („Produkt”), OIP Tech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa („Gwarant”) udziela gwarancji na warunkach wymienionych poniżej.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, Produkt należy przekazać do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Adres Autoryzowanego Centrum Serwisowego i szczegółowe instrukcje postępowania podczas zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji dostępne są pod nr telefonu: +48 800 999 979

Korespondencję pisemną prosimy kierować na adres:

OIP Tech sp. z o.o.

Ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Z dopiskiem „dział obsługi klienta” lub drogą elektroniczną na adres: support.pl@oppo.com

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielana jest przez Gwaranta kupującemu nowe Produkty.

2. Gwarant oświadcza, że Produkty są wolne od wad fizycznych.

3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji liczony jest od daty pierwszego wydania nowego Produktu określonej w dowodzie zakupu Produktu i karcie gwarancyjnej.


Produkt Okres Gwarancji
Telefon marki OPPO 24 miesiące
Tablety 24 miesiące
Wbudowana bateria 24 miesiące
Bateria wymienna 12 miesięcy
Akcesoria w zestawie z telefonem
(zestaw słuchawkowy, kabel USB, ładowarka)
24 miesiące
Ładowarki i Powerbanki 24 miesiące
Słuchawki i głośniki Bluetooth® 24 miesiące
Smartwatch i Opaski monitorujące aktywność 24 miesiące

4. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

5. Gwarant usunie wady w drodze nieodpłatnej naprawy Produktu lub wymiany jego części lub wymiany Produktu na wolny od wad.

a) W przypadku, gdy kupującym jest konsument, o sposobie usunięcia wady decyduje kupujący. Wymiana Produktu na wolny od wad, gdy konsument żąda naprawy, lub naprawa Produktu, gdy konsument żąda wymiany może nastąpić, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta.

b) W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, o sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Wymiana Produktu na wolny od wad może nastąpić o ile jego naprawa lub wymiana jego części będą niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów w porównaniu z wymianą Produktu na wolny od wad.

6. Wady fizyczne ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez kupującego o wadzie Produktu, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu.

7. Termin naprawy może ulec wydłużeniu w wypadkach zaistnienia siły wyższej rozumianej jako każde zdarzenie powstałe w wyniku działania sił niezależnych od stron, pod warunkiem, że nie można było zapobiec jego niekorzystnym skutkom, w tym w szczególności: kataklizm, powódź, pożar, huragan, gradobicie, klęska żywiołowa, zamieszki, strajk, wojna, lokaut, przerwy lub opóźnienia w dostawie jakichkolwiek mediów, materiałów, energii, ciepła lub komponentów, embargo, decyzje władz rządowych, administracyjnych lub lokalnych, wandalizm, pandemia, epidemia. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio pkt. 8 poniżej.

8. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu naprawy Produktu w sytuacji oczekiwania na części podlegające wymianie, a także w przypadku wystąpienia usterki, której usunięcie przekroczy termin 14 dni. Gwarant poinformuje wcześniej klienta o wydłużeniu czasu naprawy.

9. Warunkiem realizacji uprawnień wynikających z gwarancji jest dostarczenie Produktu (na koszt Gwaranta) w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo Produktu w czasie transportu, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie internetowej support.oppo.com/pl, do Autoryzowanego Centrum Serwisowego Gwaranta i przedstawienie kopii dokumentu sprzedaży/dokumentu potwierdzającego nabycie lub dokumentu wydania Produktu, który zawiera numer seryjny Produktu. Jeżeli na kopii dokumentu sprzedaży/dokumentu potwierdzającego nabycie lub kopii dokumentu wydania Produktu nie będzie zawartej informacji o numerze seryjnym Produktu, wymagane jest dostarczenie karty gwarancyjnej spełniającej warunki określone w pkt. 10 poniżej

10. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli jest w niej wskazana data zakupu/wydania Produktu, potwierdzona pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Karta gwarancyjna jest ważna łącznie z dowodem zakupu (np. fakturą lub paragonem) lub dokumentem potwierdzającym zakup.

11. Gwarancją nie są objęte:

a. Uszkodzenia mechaniczne (które nie wynikają z wady fizycznej powstałej z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej), uszkodzenia wynikające z używania Produktu lub jego przechowywania niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem Produktu i wywołane nimi wady;

b. Uszkodzenia wynikające z napraw, ingerencji, przeróbki bądź modyfikacji urządzenia lub jego oprogramowania przez podmiot niebędący Autoryzowanym Centrum Serwisowym i wywołane nimi wady;

c. uszkodzenia spowodowane na skutek zalania cieczą, zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych, upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady;

d. uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów i wywołane nimi wady;

e. uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych części zamiennych i wywołane nimi wady;

f. sytuacji, gdy okaże się, że oznaczenia urządzenia (numery seryjny, numer IMEI), noszą znamiona ingerencji podmiotów niebędących Autoryzowanym Centrum Serwisowym;

g. funkcjonowania usług i/lub usług treści multimedialnych oferowanych przez podmioty trzecie, które są dostępne za pośrednictwem Produktu.

12. W trakcie dokonywania czynności serwisowych, niezbędnych dla prawidłowego dokonania naprawy, dane przechowywane (zapisane) w Produkcie mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści. Celem uniknięcia tego typu następstw, przed oddaniem Produktu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, użytkownik powinien we własnym zakresie sporządzić kopię zapasową ww. danych i powinien przechowywać ją na innym urządzeniu.

13. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych korzyści (zysków) w związku z wadami Produktu. Nadto ani Gwarant ani Autoryzowane Centrum Serwisowe nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez uprawnionego z gwarancji w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym Produkcie – jeśli do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia takich treści lub danych doszło w trakcie prawidłowego wykonywania czynności serwisowych, które były niezbędne dla prawidłowego dokonania naprawy (tj. w sytuacji, o której mowa w pkt. 12 powyżej).

14. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. Gwarancja podlega przepisom prawa polskiego.

15. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Zalecenia dla klienta

Przed dostarczeniem produktu do OPPO lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu konserwacji/naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, zaleca się wykonać kopię zapasową wszystkich danych (takie jak numery telefonów, teksty, zdjęcia itp.), które zostały zapisane w Produkcie.

Czat online

Czat online

PN-PT 9:00 – 18:00

Hotline.svg

Pomoc techniczna

+48 800 999 979

PN-PT 9:00 – 18:00

ServiceCenter.svg

Centrum Serwisowe