{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

TTCSKH OPPO sẽ được nâng cấp vào ngày 30 tháng 7 năm 2024 lúc 18:50 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024 lúc 8:00. Trong thời gian đó, một số dịch vụ sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Chi tiết>

{{faqData.headline}}

{{faqData.subtitle}}

{{faqData.subjectTitle}}

{{imgData && imgData.title}}

{{imgData && imgData.content}}

{{jsonData.title}}
{{jsonData.subTitle}}
{{jsonData.desc}}
{{item.text}}
{{jsonData.searchBtn.label}}
{{jsonData.bottomBox.text}}

{{ contactUsData.headline }}

{{ itm.title }}

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành