{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Informácie o záruke na produkty OPPO

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkty OPPO. Pred prvým použitím výrobku si prosím starostlivo preštudujte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny a dôkladne sa nimi riaďte. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia výrobku uznaná za oprávnenú.

Pre zakúpené výrobky značky OPPO a príslušenstvo dodávané s predajnou súpravou OPPO (ďalej ako „výrobok“ alebo „produkt“) spoločnosť WETECH Kft so sídlom: 1082 Budapest, Futó utca 37-45. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Wetech“ ), ako oficiálny exkluzívny distribútor produktov značky OPPO poskytuje kupujúcemu záruku na produkty OPPO zakúpené na území Slovenskej republiky v prípade, ak boli dodržané všetky záručné podmienky.

Spoločnosť preberá zodpovednosť v rozsahu v akom bola poskytnutá predávajúcemu, najviac však v rozsahu záruky stanovenej príslušnými zákonnými ustanoveniami, pokiaľ nie je v týchto záručných podmienkach uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním. Za obvyklé používanie výrobku sa považuje najmä, nie však výlučne, ak je výrobok používaný v súlade s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, vrátane použitých signálov, výrobok je používaný s odporúčanými čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými nosičmi (pamäťovými médiami), ktoré sú v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike.

Pri vybavovaní reklamácie kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania predávajúci postupuje v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a tiež v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

Záruka za akosť výrobku pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa spravuje zárukou poskytovanou výrobcom alebo distribútorom výrobku v súlade s ustanoveniami § 429 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“). Nároky z vád výrobku kupujúceho, ktorým je podnikateľ, t. j. fyzickou alebo právnickou osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dĺžku záručnej doby výrobku pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, uvedie podnikateľovi na vyžiadanie výrobca alebo distribútor výrobku alebo predajca výrobku.

Tieto záručné podmienky platia na území Slovenskej republiky pokiaľ bol výrobok kupujúcemu predaný predávajúcim na území Slovenskej republiky. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku v zmysle týchto záručných podmienok a ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaných výrobkov. Na účely dodržania týchto záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zachádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku.

2. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku v zmysle týchto záručných podmienok a príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v záručnej dobe 24 mesiacov.

I. Záručná doba:

1. Záručná doba je doba, počas trvania ktorej je za predpokladu splnenia týchto záručných podmienok zabezpečený bezplatný servis a oprava výrobku v prípade výskytu vady, ak boli zo strany kupujúceho dodržané stanovené podmienky užívania výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim (dátum uvedený v doklade o kúpe výrobku) a vystavenia záručného listu a trvá, ak nie je v záručnom liste uvedené inak:

Záručná doba Mobilné telefóny24 mesiacovBluetooth® slúchadlá a reproduktory24 mesiacovBatérie * Kapacita batérie: Záručná doba vzťahujúca sa na kapacitu batérie je 6 mesiacov24 mesiacov (4)Príslušenstvo24 mesiacov

Výrobok Záručná doba
Mobilné telefóny 24 mesiacov
Bluetooth® slúchadlá a reproduktory 24 mesiacov
Batéria 24 mesiacov (3)
Príslušenstvo 24 mesiacov

2. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady výrobku, ktoré sa vyskytnú na výrobku po jeho prevzatí kupujúcim v záručnej dobe. V prípade, že bol výrobok uvedený do prevádzky iným podnikateľom ako predávajúcim, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, ktoré musí byť vykonané najneskôr do 12 mesiacov od prevzatia výrobku kupujúcim.

3. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je postupný úbytok jej výkonnosti, ktorý je prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel je stanovená hranica kapacita batérie 80%. Zníženie kapacity batérie na túto úroveň sa nepovažuje za vadu výrobku. Základnou podmienkou zachovania riadnych funkčných vlastností predávanej batérie počas lehoty 24 mesiacov odo dňa začatia jej užívania je užívanie tejto batérie výlučne s mobilným telefónom, s ktorým je dodaná batéria predávaná. Nedodržanie tejto podmienky zakladá právo predávajúceho neuznať reklamáciu dodávanej batérie ako dôsledok nedodržania záručných podmienok predávanej batérie. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

4. Nároky z vád výrobku je kupujúci povinný uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.

II. Reklamácia vád výrobku

1. Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u autorizovanej servisnej organizácie (ďalej len „autorizovaný servis“). V prípade, ak kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho, ten v prípade potreby zabezpečí odvoz reklamovaného produktu do autorizovaného servisu bezplatne. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

2. Spoločnosť OPPO zabezpečuje poskytovanie autorizovaného záručného servisu na výrobky značky OPPO zakúpené na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojho zmluvného partnera - spoločnosti ESC sk s.r.o., so sídlom: Pri tureckom kopci 797/7, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 46 616 560,(https://www.escsk.eu/servis/). Zoznam autorizovaných servisov pre výrobky OPPO je zverejnený na webovom sídle Spoločnosti ako aj priamo u predajcu. Autorizované servisy sú oprávnené subjekty na vybavenie reklamácie.

3. Reklamáciu je možné uplatniť osobným odovzdaním výrobku, alebo jeho zaslaním v obale zaručujúcom bezpečnosť doručenia produktu do miesta uplatnenia reklamácie, a to vždy s podrobným popisom vady, dokladmi o kúpe výrobku s uvedením dátumu predaja výrobku, dokladu obsahujúcim sériové číslo výrobku a predložením riadne vyplneného záručného listu. Platný záručný list je neoddeliteľnou súčasťou záručnej reklamácie, na ktorom je uvedený dátum predaja/vydania produktu, potvrdený pečiatkou predajného miesta a podpisom predávajúceho. Záručný list je platný spolu s dokladom o kúpe (napr. faktúra alebo príjmový doklad, účtenka).

4. Predávajúci alebo autorizovaný servis, u ktorého je reklamácia uplatnená, nie je povinný prijať k spracovaniu reklamácie výrobok, v prípade ak ho kupujúci neodovzdá so všetkými potrebnými komponentami a s jeho príslušenstvom a príslušnými dokladmi.

5. Za opravy vykonané mimo autorizovaný servis nebude poskytnutá žiadna náhrada nákladov ani sa na ne nebude vzťahovať záruka. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nezapočíta. V prípade výmeny výrobku začína plynúť záručná doba na výrobok znova odo dňa, ktorý bol uvedený v potvrdení o prevzatí výrobku na opravu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí výrobku do opravy dohodnutý ako deň prevzatia výrobku po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia výrobku dňom prevzatia výrobku po oprave.

6. Vady zistené počas záručnej doby, za ktoré zodpovedá predávajúci, budú odstránené najneskôr do 30 dní od dátumu predloženia výrobku na reklamáciu predajcovi, alebo odoslaniu produktu do autorizovaného servisného servisu.

7. Ak uplatní reklamáciu kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, na základe rozhodnutia kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré z týchto práv kupujúci - spotrebiteľ uplatňuje, je povinný predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľov ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci, ktorým je spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8. V prípade, ak má výrobok vadu, ktorá je odstrániteľná, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie, v náležitom čase a náležitým spôsobom a predávajúci resp. autorizovaný servis je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak to vzhľadom k povahe vady nie je neprimerané, kupujúci môže namiesto odstránenia vady žiadať o výmenu výrobku, alebo ak sa chyba týka iba súčiastky, tak výmenu súčiastky, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku (resp. súčiastky alebo jej časti) alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva patria kupujúcemu - spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok (vrátane príslušenstva a balenia). V prípade, ak má výrobok iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

10. O určení spôsobu vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci.

11. Predávajúci alebo určená osoba je povinný vydať kupujúcemu, ktorým je spotrebiteľ, potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme emailovej správy alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12. Predávajúci resp. záručný servis je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo zo zodpovednosti uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

III. Záruka sa nevzťahuje na:

a) produkty u ktorých uplynula záručná doba;

b) mechanické poškodenie (ktoré nevyplýva z výrobnej vady alebo vady materiálu predávaného tovaru), poškodenie vyplývajúce z používania produktu alebo jeho skladovania v rozpore s pokynmi uvedenými v sprievodných materiáloch a poruchami nimi spôsobenými;

c) vady spôsobené opravami, rušením, zmenami alebo úpravami zariadenia alebo jeho programovania iným subjektom (vrátane elektronických vírusov) ako autorizovaným servisným strediskom a poruchy nimi spôsobené;

d) vady spôsobené zaplavením kvapalinou, vlhkosťou, kondenzáciou vodných pár, pôsobením príliš vysokých alebo príliš nízkych teplôt, elektrostatickým alebo atmosférickým výbojom, pôsobením chemických látok, pádmi, nárazmi a namáhaním a závadami nimi spôsobenými;

e) škody spôsobené použitím príslušenstva (napr. nabíjačky), ktoré nie sú schválené výrobcom pre použitie s predmetným produktom;

f) škody spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov, neautorizovaným zásahom alebo zmenou konfigurácie, ktorá nebola vopred schválená výrobcom.

g) zariadenia s poškodeným alebo znehodnoteným označením zariadenia (sériové číslo, číslo IMEI);

h) bežné opotrebenie a zastaranie produktu.

Ak si chcete kúpiť náhradné diely, môžete si zakúpiť a prezerať oficiálne náhradné diely OPPO od nášho oficiálneho partnera. Viac info na: https://oppo.sparepartservice.shop

(Spoločnosť OPPO nenesie zodpovednosť za poškodenie zariadenia, zranenie alebo iný problém s bezpečnosťou výrobku spôsobený opravou, ak sa nedodržia pokyny spoločnosti OPPO. Na akékoľvek poškodenie zariadenia vzniknuté v dôsledku pokusu o opravu alebo opravy vykonanej inou osobou ako autorizovaným servisným strediskom spoločnosti OPPO sa nebude vzťahovať obmedzená záruka spoločnosti OPPO.)

1. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady výrobku, ktoré vzniknú vplyvom použitých médií, vplyvom inej štruktúry alebo množstva informácií na nich uložených, než pripúšťajú uvedené technické normy. Výrobok sa používa spolu s výrobcom dodaným neopotrebovaným príslušenstvom.

2. Ak vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od výrobcu, resp. predávajúceho tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku. Za rozpor s kúpnou zmluvou sa ďalej nepovažuje opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity akumulátora po dobe ich obvyklej životnosti (24 mesiacov), opotrebenie zobrazovacích častí, mechanické poškodenie príslušenstva). Kupujúci berie na vedomie, že stav výrobku sa môže zmeniť, ak sa skladuje príliš dlho a/alebo v neprimeraných podmienkach. V takomto prípade je potrebné v záujme bezpečnej prevádzky výrobku pred jeho sprevádzkovaním výrobok skontrolovať servisným technikom. Takáto kontrola nespadá medzi opravy v rámci záruky a prípadné náklady na ňu znáša kupujúci.

3. Ak si kupujúci uplatnil reklamáciu, nevzniká mu nárok na časti výrobku, ktoré boli pri vybavení reklamácie vymenené. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok vrátane všetkého dodaného príslušenstva a jeho komponentov spolu so záručným listom.

4. Počas servisných úkonov môže dôjsť k poškodeniu alebo vymazaniu údajov uložených vo výrobku (napr. SIM karte). Aby sa zabránilo takýmto následkom, odporúčame kupujúcim pred zaslaním produktu do autorizovaného servisu resp. predávajúcemu vytvoriť zálohu svojich dát a odporúčame ich uložiť na inom zariadení. Kupujúci zodpovedá v celom rozsahu za celkové zálohovanie dát a inú ochranu akýchkoľvek svojich údajov pred stratou, poškodením alebo zničením. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek údajov kupujúceho v zmysle vyššie uvedeného.

5. Práva zo záruky nezahŕňajú právo požadovať od predávajúceho náhradu ušlého zisku v súvislosti s vadami produktu. Spoločnosť, predávajúci ani autorizovaný servis nezodpovedajú za akékoľvek škody, ktoré kupujúci utrpí v dôsledku straty, poškodenia alebo zničenia obsahu alebo údajov uložených v danom produkte, ak dôjde k ich strate, poškodeniu alebo zničeniu počas servisných činností v rámci záručnej doby.

IV. Zodpovednosť kupujúceho

1. Pred zaslaním produktu predávajúcemu alebo autorizovanému servisu na účely údržby alebo opravy podľa tejto záruky si prosím zálohujte a potom odstráňte všetky osobné údaje a údaje (ako sú telefónne čísla, texty, fotografie atď.) zo zariadenia. Za akýchkoľvek okolností centrum zákazníckych služieb OPPO a jeho zamestnanci nebudú zodpovední ani povinní zálohovať alebo vymáhať vaše informácie a údaje ani prijímať zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce zo straty, poškodenia alebo úniku vašich informácií a údajov. Zaistite zákonnosť informácií a údajov, ktoré ste uložili. Z dôvodu rešpektovania vášho súkromia nebudeme prenášať, zálohovať ani skúmať vaše informácie a údaje (pokiaľ nie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby), a vyhradzujeme si právo odmietnuť poskytovanie služieb pre nelegálny obsah.

2. Využitím služby odblokovania poskytovaného výrobcom a poskytovateľom súvisiacich služieb súhlasíte, že služba je poskytnutá na vaše vlastné riziko. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, výrobca a poskytovateľ súvisiacich služieb neposkytuje žiadnu formu zrejmého alebo implicitného vyhlásenia, prísľubu alebo záruky za službu odblokovania. Nie je zaručené, že služba splní vaše požiadavky, ani nie je zaručené, že služba nebude prerušená. Výrobca a poskytovateľ súvisiacich služieb neposkytuje žiadne sľuby ani záruky týkajúce sa časového rámca, bezpečnosti a prípadných chýb služby.