{{baseData.historyTitle}}

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์มือถือออปโป้นโยบายการรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ OPPO ที่จำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ประสิทธิภาพการทำงานล้มเหลวจากการใช้งานปกติในช่วงระยะเวลารับประกัน OPPO จะให้บริการบำรุงรักษาฟรี

อุปกรณ์ ระยะเวลาการรับประกัน
โทรศัพท์(รวมแบตเตอรี่ในเครื่อง) 12 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
อุปกรณ์เสริมภายในกล่อง: สายชาร์จ ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ชุดหูฟังและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ 6 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
หูฟังบลูทูธ / ลำโพงบลูทูธ 12 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
Smart Watch / OPPO Band 12 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ
OPPO Pad (รวมแบตเตอรี่ในเครื่อง) 12 เดือน ค่าอะไหล่และค่าบริการ

ความมุ่งมั่นในคุณภาพของการรับประกัน

1. อะไหล่และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เปลี่ยนจะเป็นของใหม่เท่านั้น

2. อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่อยู่ในระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิม หรือ 3 เดือนนับจากวันที่เปลี่ยน เลือกระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

3. หากอุปกรณ์เสริมเกิดอาการเสีย จะเคลมอุปกรณ์เสริมใหม่ให้ และนับระยะเวลาการรับประกันใหม่จากวันที่ทำการเคลม

คำแนะนำและหลักของการรับประกัน

1. บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ในการบริการหลังการขาย กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

2. หากคุณทำใบกำกับภาษีและหลักฐานการซื้อตัวจริงหาย และไม่สามารถให้สำเนาใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและหลักฐานการซื้อได้ เราจะเปรียบเทียบวันที่ซื้อโดยอ้างอิงจากสามเดือนหลังจากวันที่ผลิตของผลิตภัณฑ์และวันที่บนบัตรรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกตัวเลือกที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากทั้งสอง เพื่อใช้เป็นวันที่ซื้อโดยพฤตินัย

3. อุปกรณ์เสริมบางอย่าง (เช่น คู่มือผู้ใช้ บัตรรับประกัน เคสป้องกัน ฯลฯ) ไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้

4. ผลิตภัณฑ์ของออปโป้ที่ซื้อมาจากต่างประเทศจะไม่ได้รับการรับประกันภายในประเทศ หากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม จะต้องมีค่าใช้จ่าย จะต้องจองไว้ล่วงหน้ากับทางศูนย์บริการในประเทศ เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของอะไหล่

5. อุปกรณ์เสริม (ซองหนัง, ฟิล์ม, เคสป้องกัน) และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานหรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการเคลม/เปลี่ยนเครื่อง แต่สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมใหม่ได้

6. อะไหล่เสียที่เคลมในการรับประกันทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของทางออปโป้ ต้องส่งคืนบริษัทฯ

กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากบุคคลและกรณีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่ได้อยู่ในกระบวนการรับประกันใด ๆ แต่สามารถซ่อมแซมได้โดยมีค่าใช้จ่าย

1. เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน

2. ไม่มีบัตรรับประกันและหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง ยกเว้นกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้อยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน

3. ไม่ใช่มาตรฐานการรับประกันอย่างเป็นทางการของ OPPO เช่น ภาระผูกพันทางวาจาของตัวแทนจำหน่ายและกรณีอื่นๆ

4. ความบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การตกพื้น การอัดทับ หรือโดนความชื้น

5. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม OPPO ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า

6. อาการชำรุดเกิดจากการใช้งานหรือการบำรุงรักษาไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน เช่น การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีอุณหภูมิสูงเกินหรือต่ำเกินไป การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ผลิตจากออปโป้ ฯลฯ

7. การสึกหรอตามธรรมชาติ (เช่น กรอบหน้า กรอบหลัง ปุ่มกด หน้าจอ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ)

8. โทรศัพท์เกิดความเสียหายจากการกระทำของบุคคล เช่น การแกะเครื่อง ซ่อมแซม การรูท การแก้ไขหรือดัดแปลง ฯลฯ ด้วยตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หมายเหตุ : อ้างอิง/เพิ่มเติม *คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์สินค้า OPPO

ข้อมูลเพิ่มเติมสำคัญและการแจ้งเตือนสำหรับการสำรองข้อมูล

1. โปรดนำหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องและใบกำกับภาษีต้นฉบับมาด้วยเมื่อส่งอุปกรณ์เข้ารับการซ่อมแซม (บัตรรับประกันและใบกำกับภาษีต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนและประทับตราโดยร้านค้าที่จำหน่าย และไม่มีการแก้ไขข้อมูล มิฉะนั้นถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง) สติ๊กเกอร์ที่ระบุหมายเลข IMEI ในบัตรรับประกันต้องไม่ฉีกขาด

2. ก่อนที่จะทำการส่งเครื่องซ่อม ผู้ใช้โปรดสำรองข้อมูล (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ) ของตัวเองไว้ และทำการลบข้อมูลส่วนตัวในตัวเครื่องออก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหายหรือการนำออกแพร่งพรายไปในที่สาธารณะ เพื่อการเคารพความเป็นส่วนตัว ทางศูนย์บริการและเจ้าหน้าที่ของออปโป้จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลของผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือการแพร่งพรายของข้อมูล

3. ลูกค้ายอมรับที่จะให้ศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการปลดล็อกตัวเครื่องในขณะที่เครื่องส่งซ่อม ซึ่งลูกค้าทราบดีว่าการปลดล็อกนี้เป็นความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนตัวในตัวเครื่อง และยอมรับหากการซ่อมแซมจำเป็นต้องล้างข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตัวเครื่อง นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ทางศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการจะไม่มีเอกสารชี้แจง, สัญญา หรือการรับผิดชอบในรูปแบบใด ๆ สำหรับการล้างข้อมูล ทั้งนี้อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าบ้าง แต่การบริการจะยังคงดำเนินการต่อไป ศูนย์บริการหรือตัวแทนบริการจะไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับความล่าช้าในการซ่อม, ความปลอดภัยและข้อผิดพลาดของการบริการ

ข้อมูลอื่นๆ

1. สำหรับกรณีที่โดนความชื้น, ตกน้ำหรือความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโทรศัพท์ โทรศัพท์อาจมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจสอบของศูนย์บริการออปโป้ เช่น ก่อนตรวจสอบโทรศัพท์สามารถโทรเข้า-ออกได้ แต่พอภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้แล้ว ซึ่งอาการเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบอื่น ๆ ของความชื้น หรือการดัดแปลงนั้น ๆ ศูนย์บริการอาจต้องให้ผู้ใช้ ลงนามในข้อตกลงการซ่อมแซมก่อน ตามความจำเป็นของสถานการณ์ก่อนที่จะทำการซ่อมแซม

2. หากนโยบายการให้บริการใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ผู้ใช้สามารถอ้างอิง มาตรฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยเป็นหลัก

แชทสด

แชทสด

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 8:00~20:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

8:00~18:00 ทุกวัน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Service Center

ศูนย์บริการ