{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO អាប់ដេតប្រព័ន្ធនៅថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 18:50 ដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 8:00។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ សេវាកម្មមួយចំនួននឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន។ ព័ត៌មានលម្អិត>
{{jsonData.title}}
{{jsonData.subTitle}}

{{faqData.headline}}

{{faqData.subtitle}}

{{faqData.subjectTitle}}

{{imgData && imgData.title}}

{{imgData && imgData.content}}

{{jsonData.title}}
{{jsonData.subTitle}}
{{jsonData.desc}}
{{item.text}}
{{jsonData.searchBtn.label}}
{{jsonData.bottomBox.text}}

{{ contactUsData.headline }}

{{ itm.title }}

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម