សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំនួយការ OPPO
មិត្តភាព, ភាពងាយស្រួល
និងវិជ្ជាជីវៈ

ប្រធានបទពេញនិយម

បង្ហាញបន្ថែម

ប្រធានបទពេញនិយម

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ស្របច្បាប់គឺជាកន្លែងមួយដែលធានាលើការប្រើប្រាស់ គ្រឿងបន្លាស់ពិតប្រាកដជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងមានបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការជួយអ្នកចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលមកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម។

OPPO service center OPPO service center

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ស្របច្បាប់គឺជាកន្លែងមួយដែលធានាលើការប្រើប្រាស់ គ្រឿងបន្លាស់ពិតប្រាកដជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួសជុលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងមានបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការជួយអ្នកចាប់តាំងពីពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលមកកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម។

 

O ការកើតឡើង
សេវាកម្ម
ការណែនាំងាយៗ

SIMU-KH1127.png
សេវាកម្ម
3 min read

សេវាកម្មមានច្រើនលើសពីការជួសជុល

OPPO បានរៀបចំសេវាកម្មគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដែល រង់ចាំអ្នកមកទទួលបទពិសោធន៍នេះ។

cover.jpg
សេវាកម្ម
3 min read

ការកែប្រែដោយគ្មានការអនុញ្ញាត VS ការជួសជុលជាផ្លូវការ

គ្រប់រូបភាពការជួសជុលជាផ្លូវការរបស់ OPPO តែងតែជាជំរើសដំបូងរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើការជួសជុល។

ស្វែងយល់បន្ថែម

OPPO Service Day

OPPO Service Day

គោលការណ៍ធានា

[គោលការណ៍ធានាផលិតផល OPPO] ដឹងពីអ្វីដែលបានគ្របដណ្ដប់

ស្តង់ដារមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មថ្មី

[ផែនការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO Global] ស្តង់ដារថ្មី• ចក្ខុវិស័យថ្មី •បទពិសោធន៍ថ្មី

សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ

[OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ] យើងដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។ យើងដឹងថាអ្នករកវិធីថែរក្សាវា។ IWS, ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។

+

-

 • OPPO Service Day

  OPPO Service Day

 • ស្តង់ដារមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មថ្មី

  [ផែនការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO Global] ស្តង់ដារថ្មី• ចក្ខុវិស័យថ្មី •បទពិសោធន៍ថ្មី

 • សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ

  [OPPO សេវាកម្មធានាអន្តរជាតិ] យើងដឹងថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណា។ យើងដឹងថាអ្នករកវិធីថែរក្សាវា។ IWS, ការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។

 • គោលការណ៍ធានា

  [គោលការណ៍ធានាផលិតផល OPPO] ដឹងពីអ្វីដែលបានគ្របដណ្ដប់

OPPO បំរើរសេវាកម្មអតិថិជនជាផ្លូវការ

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon