ពិនិត្យតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់

ម៉ូដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺ
{{ values[1] }}
តម្លៃគ្រឿងបន្លាស់របស់ឧបករណ៍នេះ ពិនិត្យមើលតម្លៃគ្រឿងបន្លាស់របស់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត
ពិនិត្យឥឡូវនេះ

{{cascaderVal}}

គ្រឿងបន្លាស់ តម្លៃយោង (ជួសជុលក្រៅការធានា)
{{item.partName}}
¥{{item.partPrice | formatPrice}} ¥{{item.remark1 | formatPrice}}

សកម្មភាព៖ {{item.remark2}}

មិនមានគ្រឿងបន្លាស់ទេ
កក់ការជួសជុល ពិនិត្យម្តងទៀត
កក់ការជួសជុល ពិនិត្យម្តងទៀត
Spare Parts Price Check
Spare Parts Price Check
Note

1.

ផលិតផលក្លែងក្លាយឬថ្មនិងឆ្នាំងសាករបស់ភាគីទីបីប្រហែលជារចនាមិនបានត្រឹមត្រូវដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បញ្ហាសុវត្ថិភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការដែលមិនមែនជា OPPO ប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឧបករណ៍ជួសជុលឬដំណើរការជួសជុលដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញ, បច្ចេកទេសសម្រាប់ផលិតផល OPPO ទេ។ ដូច្នេះថ្មនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតអាចនឹងខូចក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលដែលបណ្តាលមកពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវឬបញ្ហាសុវត្ថិភាព។

2.

ថ្មពិតប្រាកដរបស់ OPPO និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ OPPO តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធានាថាថ្មនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលជួសជុល យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកចូលមើលឬផ្ញើផលិតផលទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ OPPO។

តម្លៃជួសជុល OPPO

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon