ចំណាំ

1. ផលិតផលក្លែងក្លាយឬថ្មនិងឆ្នាំងសាករបស់ភាគីទីបីប្រហែលជារចនាមិនបានត្រឹមត្រូវដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បញ្ហាសុវត្ថិភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការដែលមិនមែនជា OPPO ប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ឧបករណ៍ជួសជុលឬដំណើរការជួសជុលដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញ, បច្ចេកទេសសម្រាប់ផលិតផល OPPO ទេ។ ដូច្នេះថ្មនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតអាចនឹងខូចក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលដែលបណ្តាលមកពីការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវឬបញ្ហាសុវត្ថិភាព។

2. ថ្មពិតប្រាកដរបស់ OPPO និងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ OPPO តែប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធានាថាថ្មនិងគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលជួសជុល យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកចូលមើលឬផ្ញើផលិតផលទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មផ្លូវការរបស់ OPPO។

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 / 023996776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 / 023996776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 / 023996776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។