មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម

{{ siteList.length === 1 ? '' : inx + 1 + '.' }} {{ item.site_name }}
1 Hour Flash Fix
{{ item.distance }}km
{{ item.address }}
{{ item.serviceTime }}
{{ item.resttime }}
{{ item.suspendSpan }}
Owing to possible changes in the quantity and business status of physical stores/service centers, there may be discrepancies between your search results and actual conditions. The search result information on this page is for reference only.The map service on this page is provided by Google™ for your convenience. There may be discrepancies between the locations and routes shown on this map and to that of the actual locations and routes. If you have concerns about the accuracy of the map, please contact the map provider. Thank you for your understanding.
មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម
Owing to possible changes in the quantity and business status of physical stores/service centers, there may be discrepancies between your search results and actual conditions. The search result information on this page is for reference only.The map service on this page is provided by Google™ for your convenience. There may be discrepancies between the locations and routes shown on this map and to that of the actual locations and routes. If you have concerns about the accuracy of the map, please contact the map provider. Thank you for your understanding.
{{ currentSiteData.site_name }}
1 Hour Flash Fix
{{ currentSiteData.distance }}km
{{ currentSiteData.address }}
{{ currentSiteData.serviceTime }}
{{ currentSiteData.resttime }}
{{ currentSiteData.suspendSpan }}
{{ siteList.length === 1 ? '' : inx + 1 + '.' }} {{ item.site_name }}
1 Hour Flash Fix
{{ item.distance }}km
{{ item.address }}
{{ item.serviceTime }}
{{ item.resttime }}
{{ item.suspendSpan }}
ការស្វែងរកគ្មានលទ្ធផល

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon