ចំណាំ

1.ព័ត៌មានផលិតផលពិតរបស់ IMEI សម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលអតិថិជនបានទិញតាមបណ្តាញផ្លូវការ OPPO (តាមបណ្ដាញហាងអ៊ីនធើណិតដែលមានការអនុញ្ញាតពី OPPO, បណ្តាញដែលបានអនុញ្ញាតក្រៅផ្លូវការ, ហាងធម្មតាផ្សេងទៀត) គឺត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ក្នុងតំបន់។

2.៣វិធីទីដើម្បីរកលេខ IMEI

•ចុច *#06# នៅលើបន្ទះក្ដារចុចដើម្បីទាញយក
•ពិនិត្យមើលខាងក្រោមប្រអប់នៃទូរស័ព្ទ
•ចូលទៅកាន់ [ការកំណត់/Settings]> [អំពីទូរស័ព្ទ/About Phone]> [ស្ថានភាព/Status]> [IMEI]

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 / 023996776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 / 023996776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 / 023996776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។