ទំទាក់ទំនងជំនួយការ OPPO

តើមានអ្វីខ្លះដែល​យើងខ្ញុំ​អាច​ជួយ​អ្នកបាន​?

អ៊ីមែលត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ
អ៊ីមែលរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យក្រុមគាំទ្រអតិថិជននឹងឆ្លើយតបមកអ្នកវិញឆាប់ៗនេះ។
ផ្ញើមួយផ្សេងទៀត
ការ​ផ្ញើ​រ​ចេញ​មិនបាន​សំរេច
សូមទោស, មានកំហុសកើតឡើងពេលដំណើរការសំណើររបស់អ្នក។សូម​ព្យាយាម​ម្តង​ទៀត។
ផ្ញើឡើងវិញ

Call: 1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ 1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។
1800206776 ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
ហៅទៅកាន់ជំនួយការ
1800206776 ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

suspension button icon