{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

ទំទាក់ទំនងជំនួយការ OPPO

តើមានអ្វីខ្លះដែល​យើងខ្ញុំ​អាច​ជួយ​អ្នកបាន​?

អ៊ីមែលត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យ
អ៊ីមែលរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើដោយជោគជ័យក្រុមគាំទ្រអតិថិជននឹងឆ្លើយតបមកអ្នកវិញឆាប់ៗនេះ។
ផ្ញើមួយផ្សេងទៀត
ការ​ផ្ញើ​រ​ចេញ​មិនបាន​សំរេច
សូមទោស, មានកំហុសកើតឡើងពេលដំណើរការសំណើររបស់អ្នក។សូម​ព្យាយាម​ម្តង​ទៀត។
ផ្ញើឡើងវិញ

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម