បោះបង់ចោល
OPPO Service Newsroom
3 MIN READ

Share 1HFF experience

ចែករំលែកសាច់រឿងឬបទពិសោធន៍របស់អ្នកហើយទទួលបានកាដូពី OPPO !

3 MIN READ

សេវាកម្មមានច្រើនលើសពីការជួសជុល

OPPO បានរៀបចំសេវាកម្មគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដែល រង់ចាំអ្នកមកទទួលបទពិសោធន៍នេះ។

OPPO Service Newsroom

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម