បោះបង់ចោល
{{ siteList.length === 1 ? '' : inx + 1 + '.' }} {{ item.site_name }}
{{ pageData.topHourGreen }}
{{ item.distance }}km
{{ item.address }}
{{ item.serviceTime }}
{{ item.resttime }}
{{ item.suspendSpan }}
{{ pageData.servicesScope }}
{{ siteList[0] && siteList[0].servicescope }}
{{ pageData.transportation }}
{{ pageData.trafficAdvice }}
{{ pageData.bus }}
{{ item.guidancenotes }}
{{ pageData.mtr }}
{{ item.guidancenotes }}
{{ pageData.parkingLot }}
{{ parkingGuideList.length > 1 ? ++parkInd + '.' : '' }}{{ parkItem.parking_name }} {{ pageData.Charges }}{{ parkItem.charging_info }} {{ pageData.distant }}{{ parkItem.distance }} {{ pageData.spaces }}{{ parkItem.parkinglot_number }} {{ pageData.address }}{{ parkItem.address }}
{{ pageData.direction }}
{{ imgSlide_m.index + 1 }} / {{ imgSlide_m.num }}
ការ​រំលឹក
  វិធីបីយ៉ាងដើម្បីរក IMEI 1
• ចុច *#06# នៅលើបន្ទះចុចដើម្បីទាញយក
• ពិនិត្យមើលប្រអប់ខាងក្រោមនៃទូរស័ព្ទ
• ចូលទៅកាន់ [ការកំណត់]> [អំពីទូរស័ព្ទ]> [ស្ថានភាព]> [IMEI 1]

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម