បោះបង់ចោល
ការអាប់ដេតកម្មវិធី

{{modelDetail.machineModel}}

លេខរៀងកម្មវិធី{{modelDetail.softwareVersion}}
ទំហំ{{modelDetail.fileSize}} MB
កាលបរិច្ឆេទការអាប់ដេតកម្មវិធី{{modelDetail.releaseDate}}
ពេលវេលាទាញយក{{modelDetail.downloadCount}}

ចូលទៅកាន់ការអាប់ដេត

កម្មវិធីកំណត់ត្រា

លេខរៀងកម្មវិធី{{itm.softwareVersion}}
ទំហំ{{itm.fileSize}} MB
កាលបរិច្ឆេទការអាប់ដេតកម្មវិធី{{itm.releaseDate}}
ពេលវេលាទាញយក{{itm.downloadCount}}
ទាញយក

ការអាប់ដេតកម្មវិធី

{{modelDetail.machineModel}}

របៀបអាប់ដេត
ទាញយក

ចូលទៅកាន់ការអាប់ដេត

កម្មវិធីកំណត់ត្រា

លេខរៀងកម្មវិធី{{itm.softwareVersion}}
ទំហំ{{itm.fileSize}} MB
កាលបរិច្ឆេទការអាប់ដេតកម្មវិធី{{itm.releaseDate}}
ពេលវេលាទាញយក{{itm.downloadCount}}
ទាញយក

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម