បោះបង់ចោល

{{ theme }}

{{questionnaireExplain}}

* 0{{inx+1}}. {{inx+1}}. {{itm.topic}} ជម្រើសតែមួយ ជម្រើសច្រើនទៀត
{{item.optionContent}}
(មតិយោបល់របស់អ្នកនឹងត្រូវយកមកពិចារណា ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនៅទីនេះទេ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីមតិឆ្លើយតប, សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយការអតិថិជន OPPO សូមអរគុណ។ )
{{size}} /{{itm.maxStr}}
បញ្ជូន

ការស្ទង់មតិបានបញ្ចប់

ទំព័រនេះនឹងលោតមកទំព័រដើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ទទួលបានការគាំទ្ររបស់អ្នក, សូមអរគុណ!

ការដាក់ស្នើបានបរាជ័យ

ការដាក់ស្នើបានបរាជ័យ, សូមធ្វើវាម្តងទៀត។

បិទ

ការស្ទង់មតិបានបញ្ចប់

ទំព័រនេះនឹងលោតមកទំព័រដើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ទទួលបានការគាំទ្ររបស់អ្នក, សូមអរគុណ!

ការដាក់ស្នើបានបរាជ័យ

ការដាក់ស្នើបានបរាជ័យ, សូមធ្វើវាម្តងទៀត។

បិទ

ការស្ទង់មតិការពេញចិត្តរបស់គេហទំព័រជំនួយការ OPPO

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800206776

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800206776 / 023996776

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម